Logo-Tru

ยืนยันสอบ
English Exit Exam

ยืนยันได้วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566

English Exit Exam มีความสำคัญอย่างไร

การจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน หากนักศึกษาไม่สามารถผ่านการทดสอบ English Exit Exam ก็จะส่งผลต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการจบการศึกษา หรืออาจจะต้องเข้ารับการอบรม อาจจะมีทั้งการอบรมเฉพาะทักษะที่เราสอบไม่ผ่าน หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นต้น

พบปัญหาติดต่อ

ติดต่อ : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
2022 มหาวิทยาลัยธนบุรี | ระบบยืนยันสอบ English Exit Exam