logoA logob มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thonburi University)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับส่วนลด เพื่อชำระค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)